List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na Adwent (2019)

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i nowy rok duszpasterski. Podobnie jak w latach poprzednich, Kościół w Polsce przygotował trzyletni program duszpasterski, który został poświęcony sakramentowi Eucharystii. Jego temat brzmi „Eucharystia daje życie” i nawiązuje do nauczania Soboru Watykańskiego II, który słusznie określił, że „Ofiara Eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KL 6). Ludzie wierzący w Chrystusa i należący do Jego Kościoła doświadczają prawdy o Eucharystii dającej życie, ilekroć uczestniczą w świętej liturgii i przyjmują Komunię świętą. To doświadczenie pozwala im umocnić się w wierze w Jezusa i przeżyć tajemnicę bliskości Boga, który ich uświęca. Bez uczestniczenia we Mszy świętej i bez przyjmowania Komunii świętej niemożliwy jest duchowy rozwój ucznia Jezusa, który osiąga swą pełnię w świętości.

W pierwszym roku trzyletniego programu duszpasterskiego jesteśmy zachęceni, by pogłębić prawdę zawartą w słowach, jakie słyszymy podczas każdej Mszy świętej, po przeistoczeniu: „Wielka tajemnica wiary”. Wyrażają one przekonanie Kościoła, że to, co się wydarzyło w czasie przeistoczenia, jest z jednej strony pojmowane tylko aktem wiary, a z drugiej strony stanowi wielkie misterium, niezgłębioną tajemnicę. Dzięki działaniu Ducha Świętego i słowom wypowiedzianym przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, a powtarzanym przez kapłana, chleb staje się Ciałem Chrystusa a wino Jego Krwią. Pod postaciami chleba i wina, w swym Ciele i Krwi, jest pośród nas obecny, na sposób sakramentalny, Boży Syn, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On pozostał pośród nas, abyśmy Go przyjmowali i abyśmy Go adorowali.

Z hasłem rozpoczynającego się dzisiaj roku duszpasterskiego, które brzmi: „Wielka tajemnica wiary” związane są słowa z Ewangelii według św. Jana „abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,29). Słowa te stanowią zachętę, abyśmy w ciągu tych najbliższych miesięcy dołożyli wszelkich starań w celu pogłębienia naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana obecnego w tajemnicy Eucharystii. Wiara w Boga obecnego pod postaciami chleba i wina stanowi dzisiaj, dla nas wierzących, najważniejsze wyzwanie. Tę wiarę mamy sobie przekazywać i w niej się umacniać, aby nie zatracić wrażliwości na obecność Boga w Eucharystii. Tę wiarę Kościół od początku swego istnienia, z pokolenia na pokolenie, zachowuje i przekazuje. Ta troska o przekaz wiary w tajemnicę Eucharystii, w szczególny sposób widoczna jest w zaangażowaniu wspólnot parafialnych i rodzin w przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej. To bowiem przygotowanie ma za zadanie wprowadzić ochrzczone dzieci w tę wielką tajemnicę naszej wiary.

Drodzy Bracia i Siostry. Pragnę zatrzymać się razem z wami nad tym zadaniem, jakie ma do spełnienia wspólnota Kościoła oraz wierzący i praktykujący rodzice. Chciałbym najpierw zaznaczyć, że decydującą rolę i odpowiedzialność za dobre przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej mają rodzice, którzy są pierwszymi katechetami wprowadzającymi swe dzieci w życie wiarą w Jezusa Chrystusa. Nikt bowiem tego lepiej od nich nie uczyni. Dotychczas bywało, że rodzice zostawiali przygotowanie swoich dzieci do Pierwszej Komunii świętej księżom i katechetom, starając się jedynie wspomagać ich w tym zadaniu. Nie wydaje się, żeby to była właściwa droga. Kościół, szczególnie poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii, powinien pomóc rodzicom w tym procesie przygotowania, ale nie może wyręczać ich w wypełnieniu tego podstawowego zadania, którego podjęli się prosząc o udzielenie swojemu dziecku sakramentu chrztu świętego. Dlatego, kierując się wytycznymi zawartymi w II Synodzie Diecezji Siedleckiej, został opracowany przez Wydział Nauczania Katechetycznego naszej Kurii Diecezjalnej i zatwierdzony przeze mnie, trzyletni program przygotowania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej. Jest to program, którym zostały już objęte w tym roku dzieci uczęszczające do klasy pierwszej szkoły podstawowej, program, który bardziej niż dotąd, angażuje rodziców w przekaz wiary swoim dzieciom.

Celem tego pierwszego roku przygotowania dzieci do przyjęcia po raz pierwszy Chrystusa w Komunii świętej jest ukazanie dziecku świętości miejsca, jakim jest kościół nauczenie go właściwego zachowania się w tej przestrzeni oraz nauczenie modlitwy. Dlatego rola rodziców, będących dla dziecka największym autorytetem, ma polegać przede wszystkim na wprowadzeniu swojego dziecka w przestrzeń kościoła, w którym sprawowana jest Msza święta i w którym obecny jest Jezus pod postacią eucharystycznego Chleba w tabernakulum. To rodzice mają wyjaśnić dzieciom znaczenie gestów i postaw wykonywanych w tym świętym miejscu, począwszy od znaku krzyża uczynionego po zanurzeniu ręki w wodzie święconej przy wejściu do kościoła, poprzez wskazanie na obecność Jezusa w tabernakulum i odpowiedni gest adoracji wyrażający się w postawie klęczącej i modlitwie, zapoznanie – z pomocą księży i katechetów – z przestrzenią liturgiczną i wystrojem kościoła, aż po wspólne uczestnictwo we Mszy św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu. Jakże zatem ważne – na tym etapie rozwoju dziecka i jego przygotowania do Pierwszej Komunii świętej – jest świadectwo wiary rodziców, ich zachowania się i przeżywania spotkania z Bogiem na modlitwie w murach kościoła. Dlatego Drodzy Rodzice – w duchu odpowiedzialności za życie duchowe waszych dzieci – kształtując swoją wiarę i dając dobry przykład, ale także korzystając z pomocy księży, katechetów i przygotowanych dla was specjalnych materiałów edukacyjnych, wprowadzajcie wasze dzieci w „wielką tajemnicę wiary”, jaką jest Eucharystia.

Drodzy Bracia i Siostry. Jako wspólnota ludzi wierzących mamy wspierać rodziców dzieci pierwszokomunijnych w wypełnianiu ich zadania przekazu wiary w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Mamy także pomagać sobie nawzajem, szczególnie we wspólnotach parafialnych, w trwaniu w wierze w Jezusa Chrystusa, w umacnianiu tej wiary i jej przekazywaniu. Czyńmy to przede wszystkim uczestnicząc w każdą niedzielę i święto w Eucharystii oraz angażując się w liturgię Mszy świętej. Zwróćmy uwagę na nasze postawy w czasie Mszy świętej, na nasz udział w modlitwie, w słuchaniu słowa Bożego, w śpiewie, w naszym uwielbieniu Boga. Przy tej okazji chciałbym także przypomnieć o właściwej postawie, jaka powinna  towarzyszyć nam przy przyjmowaniu Chrystusa w Komunii świętej. Najczęściej w kościołach naszej diecezji, do przyjęcia Komunii świętej podchodzimy procesjonalnie. Przed przyjęciem Komunii świętej wyrażamy naszą cześć Bogu, którego przyjmujemy. Możemy to uczynić, jak wskazuje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, w dwojaki sposób: przez przyjęcie Komunii świętej klęcząc lub stojąc, mając złożone ręce. W drugim przypadku oddajemy cześć Jezusowi pod postacią Chleba przez wcześniejsze przyklęknięcie lub głęboki ukłon. Obie te formy przystąpienia do Komunii świętej są praktykowane w naszej diecezji. Najważniejsze jest to, abyśmy przyjmowali Komunię święta ze czcią i należnym szacunkiem, pamiętając że pod postacią eucharystycznego Chleba przyjmujemy do serca Boga.

Drodzy Bracia i Siostry. Naszą wiarę w Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie wyrażamy także przez adorację. Cieszy coraz większa liczba wiernych adorujących Najświętszy Sakrament. Coraz więcej jest kościołów w naszej diecezji, w których jest całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu, lub które są otwarte w ciągu dnia, aby wierni mogli wejść i pomodlić się przed Jezusem obecnym w tabernakulum. Za te duszpasterskie inicjatywy bardzo dziękuję wszystkim księżom. Jednocześnie, nosząc w swoim sercu pragnienie ożywienia i pogłębienia wiary wszystkich Diecezjan w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, proszę, aby w każdej parafii w tym najbliższym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii:

  • miało miejsce nabożeństwo czterdziestogodzinne, w czasie i w formie jaka będzie najwłaściwsza dla konkretnej parafii;
  • przeprowadzono w ramach Godziny Świętej w pierwszy czwartek miesiąca wspólną adorację, ze szczególną modlitwą o nowe powołania do kapłaństwa
    i życia konsekrowanego;
  • wprowadzono w pierwszą niedzielę miesiąca praktykę głoszenia homilii
    o tematyce eucharystycznej, a na zakończenie głównej Mszy św. aby miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja, zakończone – o ile to będzie możliwe – z procesją eucharystyczną;
  • w programie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych wyznaczyć odpowiedni czas na wystawienie Najświętszego Sakramentu, aby wierni mieli możliwość indywidualnej adoracji.

Zachęcam duszpasterzy i was – drodzy Diecezjalnie – do włączenia się w realizację tych propozycji, z których przynajmniej część była praktykowana przez naszych przodków. Oni wprowadzili nas w swe przeżywanie wiary w Jezusa obecnego w Eucharystii. My je podejmujemy także dlatego, że wypływają one z potrzeby naszego serca przepełnionego miłością do obecnego pośród nas Jezusa w sakramencie Eucharystii. Pragnę również już dziś zaprosić i zachęcić do udziału – w miarę możliwości – w 52 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który w przyszłym roku, we wrześniu, odbędzie się w Budapeszcie.

Bracia i Siostry. Nowy program przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii świętej, jak i propozycje duszpasterskie dotyczące ożywienia kultu eucharystycznego, wypływają z wezwania, jakie słyszymy w Liście św. Pawła Apostoła do Rzymian: „Rozumiejcie chwilę obecną…”. Jako wspólnota uczniów Jezusa, stanowiąca Kościół Siedlecki, jesteśmy wezwani do przyjrzenia się w duchu wiary sytuacji nas, ludzi wierzących w czasach, w których przyszło nam żyć. Dostrzegamy, jak bardzo dzisiaj przeciwnicy Boga i Kościoła, pragną narzucić nam laickie myślenie i laicki styl życia, styl życia „jakby Boga nie było”. To zrozumienie chwili obecnej, winno nam pomóc
w znalezieniu i przyjęciu takich działań duszpasterskich, które nie tylko nie pozwolą na utratę naszej wiary w Jezusa Chrystusa, ale umocnią nas w trwaniu przy Nim w Jego Kościele. W modlitwie w czasie Mszy św. i przed Najświętszym Sakramentem prośmy o umocnienie naszej wiary, wiary naszych rodzin, prośmy o święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a także zanośmy ufną modlitwę o nowego biskupa pomocniczego dla naszej diecezji.

Na trud i radość umacniania oraz przekazywania wiary z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 1305/2019

Siedlce, dnia 26 listopada 2019 r.

____________________________

List pasterski należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej, w I niedzielę Adwentu, dnia 1 grudnia br.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: