Diecezjalny Oddział TP KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, założone w 1922 roku jako Towarzystwo Uniwersytetu Lubelskiego, było pierwszą inicjatywą zmierzającą do zapewnienia Uczelni systematycznego dopływu środków i do czasu uzyskania przez UL pełni praw państwowych, jedyną jego jednostką posiadającą pewny status prawny. Od początku istnienia Towarzystwa istotnym celem jego działalności oprócz niesienia wsparcia finansowego było szerzenie idei uczelni katolickich. Po zmianach związanych z przemianami ustrojowymi i prawnymi w Polsce Towarzystwo kontynuuje swoją działalność, nadal wspierając Uniwersytet finansowo i realizując zadanie szerzenia idei uniwersytetów katolickich. Prowadzone są programy stypendialne dla studentów, działalność wydawnicza (we współpracy z Uniwersytetem) i kulturalna, tj. organizowanie koncertów, spotkań literackich, kongresów i konferencji naukowych, a także pielgrzymek. Towarzystwo bierze udział w projektach badawczych, prowadzi także działania zmierzające do integrowania absolwentów Uczelni (m.in. organizowanie spotkań, wydawanie newslettera). Nadal prowadzone są kwesty na rzecz KUL.

Prezes TP KUL w Diecezji Siedleckiej:

Ks. dr Jacek Szostakiewicz