Kapłański fundusz emerytalno zapomogowy

Ks. prał. mgr Tadeusz Dzięga – prezes Zarządu
Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – sekretarz
Ks. prał. mgr Jerzy Kalinka – skarbnik
Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński – członek
Ks. dr Piotr Pielak – członek