Biskup Pomocniczy Grzegorz Suchodolski

Życiorys

BISKUP GRZEGORZ SUCHODOLSKI

Urodził się 10 listopada 1963 r. w Łukowie jako pierwsze z sześciorga dzieci Marianny i Hieronima Suchodolskich. Został ochrzczony dnia 24 listopada 1963 r. w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Ukończył w tym mieście Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Idąc za głosem powołania w 1982 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Dnia 11 czerwca 1988 r. przez posługę Biskupa Jana Mazura przyjął święcenia prezbiteratu. Następnie został skierowany do pracy w parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach, czynnie angażując się w pracę z młodzieżą jako zastępca moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Po dwóch latach rozpoczął studia z katolickiej nauki społecznej w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie. W czasie studiów pełnił funkcję seniora księży studentów w Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie, prowadził duszpasterstwo polonijne w Ostii oraz współpracował z Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
Po powrocie do Polski w 1996 r. został duszpasterzem akademickim w Siedlcach - najpierw przy Wyższej Szkole Rolniczo - Pedagogicznej, a następnie Akademii Podlaskiej - oraz asystentem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”, a od 2001 r. diecezjalnym duszpasterzem młodzieży diecezji siedleckiej. Funkcje te pełnił do roku 2006, kiedy został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Kopciach. Studia „rzymskie” dały ks. Grzegorzowi gruntowną znajomość oraz umiłowanie Kościoła Powszechnego, co wyraziło się w powierzeniu mu przez Konferencję Episkopatu Polski już w 1996 r. odpowiedzialności za prowadzenie Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Prace te kontynuował nieprzerwanie przez 21 lat, pełniąc je równolegle z zadaniami powierzonymi w diecezji siedleckiej. Wspólnie z biskupem Henrykiem Tomasikiem - pełniącym wówczas funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Światowych Dni Młodzieży – co roku organizował Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, w których brali udział delegaci ze wszystkich diecezji polskich oraz liczni goście zagraniczni.
Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży przygotowywał i koordynował pobyt Polaków w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, trzech z papieżem Benedyktem oraz dwóch z papieżem Franciszkiem. Były to kolejno: Spotkanie Młodych Europy w Loreto w 1995 r., Światowe Dni Młodzieży w Paryżu (1997 r.), Rzymie (2000 r.), Toronto (2002 r.), Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.), Madrycie (2011 r.), Rio de Janeiro (2013 r.) oraz Krakowie (2016 r.). W czasie tych ostatnich pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Komitetu Organizacyjnego, powierzoną mu przez metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza. Przez osiem edycji Światowych Dni Młodzieży był odpowiedzialny za rekrutację polskich wolontariuszy na to wydarzenie oraz tworzenie i prowadzenie, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz miejscowymi organizatorami tzw. Kwatery Polskiej. Przez wszystkie te lata reprezentował Konferencję Episkopatu Polski na licznych sympozjach, konferencjach oraz spotkaniach roboczych organizowanych przez Stolicę Apostolską oraz Konferencje Biskupów różnych krajów świata. Był inicjatorem oraz wydawcą „Biblioteczki Światowych Dni Młodzieży”, kwartalnika „Święto Młodych trwa bez końca”, corocznych materiałów duszpasterskich i formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, cenionym prelegentem i rekolekcjonistą. Trzeci raz z rzędu jest konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Po zakończeniu prac w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży powrócił do rodzimej diecezji i z dniem 1 października 2016 r. biskup Kazimierz Gurda mianował go proboszczem parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach oraz dziekanem dekanatu siedleckiego. Jako proboszcz katedry był gospodarzem uroczystości jubileuszowych 200-lecia diecezji siedleckiej, 100-lecia powstania parafii katedralnej, a także 20-lecia pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Przeprowadził również remont wnętrza katedry oraz renowację zabytkowych organów Dominika Biernackiego, które na nowo, po blisko dziesięciu latach milczenia, mogą rozbrzmiewać i cieszyć swoim brzmieniem parafian oraz licznych gości nawiedzających siedlecką katedrę.
W dowód uznania biskup siedlecki Kazimierz Gurda w dniu 2 kwietnia 2015 r. obdarzył go godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Łukowskiej, a 29 marca 2018 r. przeniósł go do gremium Kapituły Katedralnej w Siedlcach, mianując go w niej kanonikiem penitencjarzem. Jest także członkiem Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej Diecezji Siedleckiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
Dnia 16 kwietnia 2020 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kanonika Grzegorza Suchodolskiego biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, przydzielając mu stolicę tytularną Mesarfelta, leżącą współcześnie w północnej Algierii, która była siedzibą diecezji w Cesarstwie Rzymskim, w prowincji Numidia, zlikwidowaną w VII w. podczas ekspansji islamskiej.

Święto Patrona - 3 września

Dewiza biskupia: Iesum Christum praedicare! (Głosić Jezusa Chrystusa!)

Herb Biskupi

Herb jest znakiem rodziny, rodu, korporacji, grupy osób, czy wreszcie konkretnej osoby. Znak ten zawiera nadane mu przesłanie. Stąd też i herb biskupi jest znakiem, w którym wyraża się jego właściciel. Jego herb może zawierać graficznie przedstawiony program biskupiej posługi, szczególny rys posługiwania, a niekiedy obrazuje też drogę jego życia. Komentarzem do herbu jest dewiza herbowa, czyli w tym wypadku zawołanie biskupie, wypisane na banderoli znajdującej się pod tarczą.
Według wypracowanych w ciągu wieków zasad heraldyki, biskupom przysługują herby, w których nad tarczą herbową umieszczony jest kapelusz w kolorze zielonym, jak też sznur i dwanaście chwostów w tym kolorze. Chwosty są rozmieszczone po sześć, po obu stronach tarczy w trzech rzędach. Za tarczą herbową znajduje się krzyż, który jest znakiem naśladowania Chrystusa, posługi apostolskiej i głoszenia Ewangelii. Herb tłumaczy blazonowanie, czyli jego odczytywanie. Dokonuje się go z pozycji osoby stojącej za herbem, a nie patrzącej na niego.
Przygotowując swój herb bp Grzegorz Suchodolski pisał: „Chciałem, żeby opisywał on w pewien sposób moją historię życia, a zwłaszcza historię mojej dotychczasowej posługi w Kościele”. Większa część kapłańskiej posługi biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej wiązała się z jego zaangażowaniem w dzieło Światowych Dni Młodzieży. Przez dwadzieścia lat kierował on Krajowym Biurem Światowych Dni Młodzieży, był też sekretarzem generalnym Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. Ten wymiar zaangażowania bp. Grzegorza Suchodolskiego znalazł też odbicie w jego herbie.
Zbudowany jest on na tarczy z elementami kartusza, która podzielona jest poziomo, w pas. Górna jej część jest natomiast podzielona w słup. Górny pas tarczy herbowej zawiera symbole (znaki) Światowych Dni Młodzieży. W pierwszej części znajduje się, umieszony na czerwonej tynkturze, złoty krzyż łaciński – krzyż Światowych Dni Młodzieży, z widoczną na nim tabliczką. W drugim zaś rogu górnego pasa na złotym polu widnieje wyobrażenie Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzące z ikony „Salus Populi Romani” („Ocalenie Ludu Rzymskiego”).
Krzyż – nazywany dziś krzyżem Światowych Dni Młodzieży – został przekazany młodym przez św. Jana Pawła II w 1984 r., za zakończenie Jubileuszowego Roku Odkupienia 1950-lecia śmierci Chrystusa. Od 2003 r. drugim symbolem Światowych Dni Młodzieży stał się wizerunek Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Bp Grzegorz Suchodolski dwukrotnie koordynował peregrynację tych znaków w polskich diecezjach oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Górny pas opisywanego herbu ukazuje więc najpierw zwycięski krzyż – znak miłości Boga, który człowieka „do końca umiłował” (por. J 13, 1). Czerwień wyraża tu chwałę, a połączenie jej ze złotem wolność i stałość. Pola herbu górnego pasa wyrażają też zadanie naśladowania Matki Bożej w wędrówce za Chrystusem, który „ku wolności wyswobodził nas” (Ga 5, 1). Złote tło, na którym umieszczona jest postać Maryi, symbolizuje szlachetność. Przyjmując w Nazarecie wolę Bożą, Maryja stała się Matką Chrystusa, a następnie wiernie wędrowała za Zbawicielem aż pod krzyż, gdzie została ogłoszona Matką uczniów Chrystusa (por. J 19, 25-27). Umieszczone w herbie symbole Światowych Dni Młodzieży ukazują również wspólnotowy wymiar Kościoła, który wędruje ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka. Tej pielgrzymce wiary przewodzi Maryja, która jest „ocaleniem ludu”, przypominając wciąż swym dzieciom: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Chrystus wam powie” (por. J 2, 5).
Dopowiedzieć należy, że wspomniana rzymska ikona Matki Bożej wiąże się ściśle z patronem biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej – ze św. Grzegorzem Wielkim. Papież ten żyjący na przełomie VI i VII w., w czasie epidemii panującej w Rzymie, niósł w procesji błagalnej ulicami Wiecznego Miasta właśnie ikonę „Salus Populi Romani”. Bp Grzegorz Suchodolski, umieszczając ją w swym herbie, nawiązuje jednocześnie do daty swej nominacji biskupiej, która została ogłoszona w czasie panującej epidemii.
Dolny pas tarczy herbowej wypełniają dwie nachodzące na siebie złote litery „A” i „Ω”, pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Nawiązują one do wersetu z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i który przychodzi, Wszechmocny” (Ap 1, 8). Chrystus jest początkiem i kresem wszelkiego istnienia, a wspomniane litery greckie są symbolem głoszenia Ewangelii o Zbawicielu, który umarł, zmartwychwstał i żyje na wieki wieków (por. Ap 1, 18). Głoszenie Chrystusa – jedynego Odkupiciela człowieka – jest zadaniem wpisanym w istotę Kościoła (por. Mt 28, 19-20).
Srebrna szarfa z dewizą biskupiego posługiwania stanowi komentarz i wskazówkę do symboliki zawartej na tarczy herbowej bp. Grzegorza Suchodolskiego. Wypisane są tam czarnymi literami słowa: „Iesum Christum praedicare” („Głosić Jezusa Chrystusa”). Motto to związane jest z osobą Wielkiego Apostoła naszych czasów – św. Jana Pawła II. Papież ten przekazując młodym ludziom w 1984 r. wspomniany już krzyż Światowych Dni Młodzieży, mówił do nich: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Słowa te, umieszczone na tabliczce na krzyżu Światowych Dni Młodzieży, stały się bezpośrednią inspiracją w wyborze zawołania biskupiego bp. Grzegorza Suchodolskiego.
Jego herb zawiera też odniesienia do herbów Pasterzy Kościoła, którzy są mu szczególnie bliscy. Symbole Światowych Dni Młodzieży przywołują przede wszystkim postać św. Jana Pawła II, o którym biskup pomocniczy diecezji siedleckiej mówił: „To papież mojego powołania”. Słowa te odnosiły się do powołania do kapłaństwa, ale w szerszym wymiarze wiążą się również z wezwaniem do biskupiej posługi, które dokonało się w roku setnej rocznicy urodzin Papieża-Polaka. Zestawienie krzyża i wyobrażenia Matki Bożej nawiązuje z kolei do herbu bp. Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego i głównego konsekratora bp. Grzegorza Suchodolskiego. Wreszcie greckie litery z dolnego pasa tarczy herbowej odwołują się do herbu bp. Henryka Tomasika, biskupa radomskiego, którego najbliższym współpracownikiem w dziele duszpasterstwa młodzieży w Polsce i w trosce o udział Polaków w Światowych Dniach Młodzieży był biskup pomocniczy siedlecki.

Ks. Albert Warso

Pobierz herb

Kalendarium

Kontakt

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce

tel.: 25 644 21 95
fax.: 25 644 87 44
e-mail: g.suchodolski@idsl.pl

Kapelan Księdza Biskupa:

Ks. dr Łukasz Szczeblewski

e-mail: kapelanp@idsl.pl