Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie

AKCJA KATOLICKA

Akcja Katolicka jest szkołą miłości, jedności i pokory wyrażającą się poprzez ścisłą współpracę świeckich z hierarchią Kościoła. Celem Akcji Katolickiej jest wierna i aktywna służba rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianie duchem wszystkich dziedzin życia. Podstawą teologiczną i motywem do działania katolików w świecie są sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony.

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce,

tel./fax 25-633-09-35

e-mail: diaksiedlce@interia.pl

www.diaksiedlce.pl

Prezes: Janusz Leśniak

Wiceprezes: Julia Oksiutowicz, Tadeusz Federczyk

Sekretarz: Zygmunt Czeczelewski

Skarbnik:  Marian Pałdyna

Członkowie: Danuta Jaszczuk,  Irena Konstantynowicz,  Bogdan Wetoszka

Asystent kościelny: Ks. kan. Wojciech Hackiewicz, tel. 509-056-560

APOSTOLAT MARGARETKA

Ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki. Zatem źródłem ogólnych zasad są kanadyjskie wytyczne.

Cele Apostolatu:
– modlitwa za wybranego kapłana
– troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
– współpraca między kapłanami i świeckimi
– wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

http://www.apostolatmargaretka.pl/utworz-margaretke/

Diecezjalny Koordynator Apostolatu: Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński

biuro@dcfk.pl

tel. 502 545 805

 

APOSTOLSTWO POMOCY DUSZOM CZYŚCOWYM

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu. Członkowie APDC przez swoje powołanie do niesienia pomocy duszom czyśćcowym są apostołami wiary w nieśmiertelność duszy, w możliwość oczyszczenia po śmierci, w zmartwychwstanie i życie wieczne. Modlitwą, postawą troski o niebo dla zmarłego, zachętą do przebaczenia zmarłemu jego przewinień głoszą, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem.

http://apdc.wspomozycielki.pl

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących swoim wynagrodzeniem i miłością pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej. Dewizą Arcybractwa jest: cześć, miłość, wynagrodzenie Sercu Jezusa. W tym celu członkowie Straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia, aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum, oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.

http://www.strazhonorowa.pl/

BRACTWO ŚW. JUDY TADEUSZA

Bractwo zostało powołane dożycia i otrzymało swój statut w 2008 r. na mocy dekretu Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Zadaniem Bractwa jest m.in.: praca nad pogłębieniem własnego życia duchowego, doskonalenie siebie w dziedzinie wiedzy religijnej i zasad moralnych. Członkowie mają także promować rzetelną i sumienną pracę, wspierać przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodych, kultywowanie tradycji patriotycznych, współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą swoją działalność z inspiracji tradycji chrześcijańskiej.

Siedziba: ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Przewodniczący: P. lek. med. Tadeusz Tobiasz

Asystent kościelny: Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Stepczuk

DOMOWY KOŚCIÓŁ

„Domowy Kościół” to gałąź rodzinna Ruchu „Światło-Życie”. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Diecezjalna Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. 25-632-46-09

e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl

www.siedlce.oaza.pl

Centrum Ruchu Światło-Życie, Dom Moria: Aleje Kościuszki 21B, 21-400 Łuków

Diecezjalny Moderator: Ks. mgr Marek Andrzejuk, od 2008 r.

Moderator: Ks. dr Kamil Duszek

Para diecezjalna: P. Jolanta i Bogdan Jędrych

te. 600-001-070

email: bogdanjan63@gmail.com

DROGA NEOKATECHUMENALNA

Zapoczątkowana w okresie Soboru Watykańskiego II w Hiszpanii Droga Neokatechumenalna jest duszpasterstwem parafialnym wprowadzającym w chrześcijaństwo. Stanowi drogę nawrócenia, dzięki której można odkryć bogactwo chrztu. Jest narzędziem w służbie biskupów i proboszczów, które w ciągu lat formacji, opartej na lekturze Pisma Świętego i modlitwie w niewielkich wspólnotach, prowadzi do pełni chrześcijaństwa – daje moc przyjęcia Krzyża i miłowania.

http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

Międzynarodowa wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Stowarzyszenie to zostało zapoczątkowane we Francji w II połowie XIX wieku. Na terenie Polski Krucjata została założona przez św. Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w dniu 1-go stycznia 1925 r. Zasadnicze cele zrzeszenia to: wdrażanie dzieci do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych formach kultu Eucharystii oraz rozwijanie postaw eucharystycznych tj. współofiarowania, jedności, miłości i wdzięczności.

http://www.erm.pl/

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Franciszkański Zakon Świeckich to międzynarodowe stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu zakonu franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie i zdążając do doskonałości chrześcijańskiej pod wyższym kierownictwem tegoż zakonu. Za inspiratora i pierwotnego założyciela tego zakonu uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Zasadniczym celem formacji franciszkanów świeckich jest coraz pełniejsze odkrywanie własnego powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej misji.

http://www.fzs.info.pl/

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE KOLEJARZY POLSKICH, KOŁO W SIEDLCACH

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 22 października 1994 r. Zrzeszenie odczytuje małżeństwo i rodzinę jako jedną z najważniejszych dróg ku świętości. Cel ten realizuje w praktyce poprzez osobistą formację duchową jego członków, pogłębienie wiedzy religijnej, wzrost wiary i miłości małżeńskiej oraz dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem życia z wiary.

Siedziba: ul. Brzeska 37, 08-110 Siedlce, tel. 694-418-999

Asystent kościelny: Ks. kan. mgr Janusz Wolski

Prezes: P. Dorota Mączka

http://kskp.pl/

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające młodzież katolicką, powołane do istnienia podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie w dniu 5 lutego 1934 roku. Podstawowe cechy Duchowości KSM. Głównymi cechami duchowości członków KSM jest: katolickość (Pismo Św., liturgia i Tradycja Kościoła), formacja pozwalająca na indywidualne pogłębianie wiedzy religijnej, otwarcie się na braci i na uświęcanie świata oraz integralność rozumiana jako harmonia ducha i ciała; umysłu, woli i uczuć.

  1. ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. 508-858-885

e-mail: biuro@ksmsiedlce.pl

www.ksmsiedlce.pl

Prezes Zarządu – Paweł Woźniak
Z-ca Prezesa – Dominika Przybyłek
Skarbnik – Jakub Nowak
Sekretarz – Robert Karwowski
Z-ca Sekretarza – Karolina Kurowska
Delegat do Krajowej Rady KSM – Jakub Boruta
Członek Zarządu – Amadeusz Aniszewski

Diecezjalna Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Jarosław Świderski
Z-ca Przewodniczącego – Dominik Adamczuk
Członek Komisji – Czarek Gryczewski

Diecezjalny asystent: Ks. mgr Wojciech Sobieszek

Podaruj 1% podatku na KSM Siedlce

KRS 0000339553

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej ul. Piłsudskiego 62

08-110 Siedlce

Bank Spółdzielczy w Siedlcach

76 9194 0007 0008 2527 2000 0010

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej powstało 18 stycznia 1996 roku. Organizacja aktywnie działa na terenie całej diecezji, pomagając i opiekując się osobami niepełnosprawnymi. Prowadzi warsztaty terapii zajęciowej i wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, organizuje rehabilitacje ruchowe i imprezy integracyjne.

ul. Letnisko 9, 08-430 Żelechów, tel./fax 25-644-83-95

Asystent kościelny: Ks. mgr Gabriel Mazurek

Asystent kościelny oddziału siedleckiego: Ks. mgr Łukasz Bąk

https://www.facebook.com/ksnsiedlce/

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane dnia 20 września 1989 r. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie. KSW jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

http://www.ksw.pl/ksw/index.php?id=oksw/

ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna powstała w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych jako owoc II Soboru Watykańskiego. Zasadniczym celem formacji jej członków jest pogłębianie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem poprzez poddawanie się działaniu Ducha Świętego. Idea ruchu charyzmatycznego opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku ewangelizacji i budowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie.

Koordynator diecezjalny: Ks. Henryk Skolimowski

Koordynator: P. Leszek Denis

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK KATOLICKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Podstawowym celem związku jest wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i turystykę w duchu zasad etyki katolickiej na terenie działania związku, a także rozwój i podnoszenie poziomu sportowego oraz jego popularyzacja.

Obszerniejsza informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

POLSKI ZWIĄZEK KOBIET KATOLICKICH

Polski Związek Kobiet Katolickich, zarejestrowany dn. 8.10.1990 roku, podejmuje różnorodne działania, kierując się potrzebami społecznymi i wskazaniami ewangelicznymi miłości Boga i bliźniego. Jego zasadnicze cele to: integrowanie i aktywizowanie polskich kobiet katolickich we wspólne działania dla dobra Polski, kobiety, rodziny i potrzebujących; dążenie do pogłębienia samoświadomości i świadomości kobiet w ich życiu osobistym, zawodowym, a także społeczno-politycznym; dążenie do pogłębiania formacji religijnej kobiet; wspieranie inicjatyw Kościoła; obrona życia poprzez działania przeciwko cywilizacji śmierci; propagowanie chrześcijańskiego modelu wychowania; oraz działanie w duchu „Caritas”;

http://www.pzkk.org.pl/

POLSKIE STOWARZYSZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

PSChP zrzesza głównie właścicieli małych i średnich firm. Jego celem jest wypracowanie alternatywnych działań wobec dominującej na rynku zasady bogacenia się za wszelką cenę. Zrzeszenie odwołuje się przy tym do katolickiej nauki społecznej, proponując prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o normy etyczno-moralne mające swoje źródła w Ewangelii.

http://www.pschp.pl/

PRZYMIERZE RODZIN

Przymierze Rodzin jest stowarzyszeniem katolickim, którego podstawowym celem jest kształtowanie postaw chrześcijańskich w rodzinach, podnoszenie poziomu oświaty oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych w rodzinach potrzebujących wsparcia. Zrzeszenie swoją misję realizuje poprzez prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz jednej szkoły wyższej, a także świetlic środowiskowych. Przymierze Rodzin czerpie z charyzmatu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który jest jego patronem.

http://www.przymierze.org.pl/

RUCH „WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA”

WKC w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego. Jej duchowość, opierająca się o nabożeństwo do Krwi Chrystusa, ma pomagać członkom Wspólnoty w realizację chrześcijańskiego powołania tak, by każdy członek stawał się misjonarzem w świecie promującym charyzmat Krwi Chrystusa. Główne cele ruchu to: osobista formacja członków, ożywienie życia parafialnego, apostolstwo modlitwy i ewangelizacja w duchowości Krwi Chrystusa, budowanie jedności we wspólnocie na wzór Świętej Rodziny, działalność charytatywno – opiekuńcza, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, wspieranie dzieł Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa oraz obrona życia ludzkiego.

http://www.odkupieni.pl/

RUCH APOSTOLSTWA ŚWIECKICH „LEGION MARYI”

Ruch apostolstwa świeckich założony 7 września 1921 roku w Dublinie z inicjatywy irlandzkiego katolika Franka Duffa. Legion niczym armia chce zdobywać świat dla Chrystusa, pomagając Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Jej Syna. Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.

http://www.legionmaryi.pl/

RUCH KRZEWIENIA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Inicjatywa wiernych Kościoła katolickiego, polegająca na modlitewnym wstawiennictwie w intencji nieznanego poczętego dziecka, zagrożonego aborcją. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji a także pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa.

http://www.duchowaadopcja.info/

RUCH KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „ODRODZENIE”

Stowarzyszenie katolickie działające w łączności z hierarchią Kościoła katolickiego, formujące swoich członków na dojrzałych chrześcijan, zdolnych do odczytywania znaków czasu i czynnego uczestnictwa w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii. Stowarzyszenie podejmuje działalność społeczno-kulturalną i oświatowo-wychowawczą w duchu katolickiej nauki społecznej.

http://www.ruch-odrodzenie.org/

RUCH MŁODZIEŻY SALWATORIAŃSKIEJ

To organizacja katolicka zrzeszająca młodzież z całej Polski, której opiekunami są księża salwatorianie. Celem ruchu jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, w czym mają pomóc zarówno całoroczne systematyczne spotkania formacyjne, jak i rekolekcje, dni skupienia i czuwania. W ramach swojego apostolatu ruch Młodzieży Salwatoriańskiej prowadzi również kursy dla animatorów oraz organizuje  Salwatoriańskie Forum Młodych i Festiwal Piosenki Religijnej.

https://rms.sds.pl/

RUCH OBRONY ŻYCIA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Ruch ten powołał do życia ks. Teofil Bogucki w dniu 13 grudnia 1984 roku.

Obszerniejsza informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera i ks. Andrzeja Buczela oraz grupy osób świeckich, którzy utworzyli w 1985 r. w Warszawie – w oparciu o kierownictwo duchowe – pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną. Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie.

http://www.rrn.info.pl/

RUCH „ŚWIATŁO-ŻYCIE”

Ruch odnowy posoborowej założony przez ks. Franciszka Blachnickiego, gromadzący młodzież, dzieci, dorosłych oraz kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich, a także rodziny w tzw. Domowym Kościele (nazywany także Oazą Rodzin) formujący dojrzałych i świadomych chrześcijan dla ożywienia lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

Diecezjalna Diakonia Ruchu Światło-Życie

ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. 25-632-46-09

e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl

www.siedlce.oaza.pl

Centrum Ruchu Światło-Życie, Dom Moria: Aleje Kościuszki 21B, 21-400 Łuków

Diecezjalny Moderator:  Ks. dr Kamil Duszek

Odpowiedzialna Diecezjalnej Szkoły Animatora im Ks. Wojciecha Danielskiego:

P. mgr Anna Jakimiuk (INMK)

RUCH SZENSZTACKI

Międzynarodowy ruch katolicki założony w 1914 przez o. Josefa Kentenicha w Schönstatt koło Koblencji w Niemczech. Ruch koordynowany przez prezydium generalne ma formę federacyjną. Celem Ruchu jest aktywne apostolstwo i aktywizacja katolików świeckich w dziele głoszenia nauki Jezusa Chrystusa. Ruch duchowość maryjną o charakterze pedagogiczno-apostolskim.

http://www.szensztat.pl

RUCH WSPÓLNOT „WIARA I ŚWIATŁO”

Międzynarodowy katolicki ruch świecki, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, utworzony przez Marie-Hélène Mathieu i Jean Vaniera w 1971 roku. „Wiara i Światło” powstała z wiary, że każda z osób upośledzonych umysłowo jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej tj. z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. Ruch pomaga chorym i ich opiekunom w pogłębianiu życia w Jezusie, by uzdalniać ich do bycia źródłem łaski i pokoju w świecie.

http://www.wiaraiswiatlo.pl/

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Organizacja powstała w 1917 roku z inicjatywy Ojca Maksymiliana Kolbe. Centrum Narodowe Rycerstwa znajduje się w Niepokalanowie. Od stycznia 1922 ukazuje się Rycerz Niepokalanej będący oficjalnym organem prasowym organizacji. Celem działalności organizacji jest staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, a najbardziej masonów, oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Założyciel szczególną uwagę przykładał do modlitwy za członków lóż wolnomularskich, których działalność postrzegał jako olbrzymie zagrożenie.

http://mi-polska.pl/

STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA „FAUSTINUM”

Zrzeszenie katolickie, erygowane 6 marca 1996 roku w Krakowie, wyrastające z charyzmatu św. Siostry Faustyny, z jej duchowości i działalności apostolskiej, łączące kapłanów, osoby konsekrowane i świeckie, które pragną służyć orędziu Miłosierdzia Bożego. Posiada ono kościelną i cywilną osobowość prawną. Działa przy Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jego głównym celem jest: dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, drogą ufności Panu Bogu i miłosierdzia względem bliźnich; poznawanie i głoszenie tajemnicy miłosierdzia Bożego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym oraz wypraszanie miłosierdzia Bożego dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych.

http://www.faustinum.org/WP/pl/

STOWARZYSZENIE EWANGELIZACJI I KULTURY

Siedziba: ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Prezes: Ks. kan. dr Jacek Sereda

Ośrodek formacyjny: Osiny Dolne 38, 08-124 Mokobody, tel. (25) 642-33-31 lub 78

www.wodażywa.pl

Obszerniejsza informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO „ZAWISZA”, FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE KATOLICKIEJ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ „PRZYMIERZE”

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI UNITÓW PODLASKICH „MARTYRIUM”

 Stowarzyszenie Pamięci Unitów Podlaskich MARTYRIUM  zostało erygowane przez biskupa Jana Mazura dekretem z 28 sierpnia 1991 r.  w celu wspierania procesu beatyfikacyjnego Unitów Podlaskich.

Po beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, Męczenników z Pratulina (6 października 1996 r.) celem stowarzyszenia  stało się przywoływanie historii wydarzeń ukazujących wiarę Unitów Podlaskich oraz ich heroiczną miłość do Boga,  Kościoła katolickiego i ojczyzny w okresie prześladowań na przełomie XIX i XX wieku, a także szerzenie kultu błogosławionych Męczenników Podlaskich. Ponadto stowarzyszenie wspiera działalność formacyjną  prowadzoną w Sanktuarium Pratulińskim, bądź w innych miejscach diecezji siedleckiej związanych z historią i dziedzictwem Unii Brzeskiej, a także prezentuje bogactwo i różnorodność Kościoła Powszechnego na przykładzie współistnienia na Podlasiu zachodniej i wschodniej tradycji liturgicznej. Również jego celem jest podnoszenie postulatu wolności religijnej oraz ukazywanie niebezpieczeństw płynących z nadużywania władzy świeckiej z pobudek ideologicznych. Stowarzyszenie patronuje Diecezjalnej Rodzinie Szkół noszących imię Unitów Podlaskich.

Siedziba: ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Konto bankowe:  75 1240 2685 1111 0010 5554 7478

NIP 821-22-98-669,

REGON 712487241

KRS 0000469787

Rada Główna

Przewodniczący: Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski

Wiceprzewodniczący: dr Grzegorz Welik

Sekretarz: mgr Irena Kręglicka

Członkowie: Ks. prał. mgr lic. Jan Dzięga

Ks. kan. mgr Marek Kot

Ks. kan. dr Jacek Sereda

Zarząd Główny

Prezes: Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński

Sekretarz: Ks. kan. mgr lic. Jan Babik

Kwestor:  Ks. mgr lic. Jarosław Oponowicz

Członek: Ks. kan. dr Tomasz Czarnocki

 

Pliki do pobrania:

STOWARZYSZENIE POLSKICH PRAWNIKÓW KATOLICKICH

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, tel. (25) 644-58-51

Prezes: P. mgr lic. Elżbieta Poncyleusz

Sekretarz: P. mgr Marianna Myrcha

Asystent kościelny: Ks. kan. dr Jacek Sereda, tel. (25) 644-58-51

 

 

 

STOWARZYSZENIE ŻYCIA APOSTOLSKIEGO DZIEŁO MARYI (RUCH FOCOLARI)

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

STOWARZYSZENIE ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec powstał w 1826 r. we Francji. Założyła go jako „Stowarzyszenie Żywego Różańca” Paulina Maria Jaricot, dla obrony i odrodzenia wiary w społeczeństwie. Żywy Różaniec tworzy stowarzyszenie 20 osób, z których każda codziennie przez cały miesiąc odmawia jedną tajemnicę Różańca, wylosowaną na zmianie tajemnic. W ten sposób przez grupę 20 osób, którymi kieruje tzw. Delator. Sama nazwa wskazuje, że członkowie „Żywego Różańca” powinni być zaangażowani w życie religijne parafii. Pod kierunkiem swego duszpasterza i zelatorów winni się opiekować chorymi i ubogimi oraz prowadzić inne rodzaje apostolstwa wypływające z posłannictwa laikatu.

Siedziba: Siedlanów 60, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 506-658-292

e-mail: koc5@o2.pl

http://zywyrozaniec.pl/

Moderator diecezjalny: Ks. dr Grzegorz Koc

Zelatorka diecezjalna: Agnieszka Czarnolas – Chudzik

Moderatorzy rejonowi:

Ks. mgr Andrzej Majchrzak SAC – moderator rejonu św. Jana Pawła II

Ks. mgr Henryk Jakubowicz – moderator rejonu bł. Honorata Koźmińskiego

Ks. kan. dr Paweł Wiatrak – moderator rejonu bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego

Ks. mgr Dariusz Parafiniuk – moderator rejonu bł. Karoliny Kózkówny

TRZECI ZAKON ŚW. DOMINIKA

Informacja w przygotowaniu Referatu Kurii Diecezjalnej w Siedlcach  d.s. Ruchów i Stowarzyszeń

WSPÓLNOTA JEDNEGO DUCHA

Wspólnota Jednego Ducha (dawniej: Akademicka Grupa Ewangelizacyjna) powstała w 2003 r. z inicjatywy katolików świeckich pragnących dzielić się z innymi osobistym doświadczeniem spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Wspólnota czerpie z doświadczenia katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, realizując misję apostolstwa wiary poprzez ścisłą współpracę ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Od 2007 roku jej opiekunem duchownym jest ks. Tomasz Bieliński (dyrektor SNE Diec. Siedleckiej i diecezjalny koordynator ruchów i stowarzyszeń katolickich.

www.jednegoducha.pl

WSPÓLNOTA "PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA"

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” gromadzi katolików wszystkich stanów, wpisując się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Wspólnota powstała w 2010 roku dzięki współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Na terenie diecezji siedleckiej wspólnota obecna jest w kilku parafiach: Borowie, Skórzec, Szóstka, Górzno, Kąkolewnica, M.B. Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podl.

http://przyjacieleoblubienca.pl/

Wspólnota w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szóstce k. Międzyrzeca Podlaskiego 

Wspólnota w parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu k. Siedlec

Wspólnota w parafii p.w. Świetej Trójcy w Borowiu k. Garwolina

Powstające wspólnoty:

-parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Górznie – niedziele godz. 18.00;
-parafia pw. św. Filipa Nereusza w Kąkolewnicy (ul. ks. Aleksandra Kornilaka 4) – wtorki godz. 19.00;
-parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim (ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 6) – czwartki godz. 19.00.

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW "SYCHAR"

Zrzeszenie, którego charyzmatem jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa przeżywającego kryzys. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR jest zatem Wspólnotą Wiernej Miłości Małżeńskiej, którą założyli sakramentalni małżonkowie. Współzałożycielem Wspólnoty jest ks. Jan Pałyga SAC.

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW „SYCHAR”:

http://lukow-brata-alberta.sychar.org/

tel. 508-276-326, 503-035-502

email: lukow.sychar@gmail.com

ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLITEJ

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół –  dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności. Członkowie ZHR są aktywni w życiu społecznym, mają  wpływ na kształtowanie stylu życia młodych ludzi, podejmują służbę na rzecz innych i środowiska naturalnego.

https://www.zhr.pl/

SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI DIECEZJI SIEDLECKIEJ

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej jest szkołą kerygmatyczną, powołaną przez Biskupa Siedleckiego, działającą w oparciu o międzynarodowy projekt pastoralny dla Nowej Ewangelizacji. Wchodzi w skład ACCSE/2000 (Stowarzyszenie Dyrektorów Katolickich Szkół Ewangelizacji) oraz międzynarodowego projektu, skupiającego kerygmatyczne Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest bezpośrednie głoszenie kerygmatu wierzącym i niewierzącym oraz przygotowanie ewangelizatorów duchownych i świeckich do posługi ewangelizacyjnej zarówno w parafiach i zrzeszeniach katolickich, jak i poza duszpasterstwem parafialnym.

ul. Szkolna 22, 08-110 Siedlce

tel. 508-107-504;

e-mail: tombiel11@wp.pl

www.sne.siedlce.pl

Dyrektor: Ks. dr Tomasz Bieliński

UNIA APOSTOLSKA KAPŁANÓW

ul. Kościelna 2, 21-580 Wisznice

tel. 600-436-595; (83) 378-20-27; e-mail: uaknsjds@radiopodlasie.pl

Dyrektor: Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz

 

http://uak.com.pl/

Polecamy:

Rekolekcje o komunikacji małżeńskiej…...

Czytaj więcej

Zapraszamy do pobrania najnowszego numeru…  ...

Czytaj więcej

Wydawnictwo diecezjalne poleca książkę „Jakby Siedlce liczyły milion” zawierającą zbiór wspomnień  osósb zaangażowanych w przygotowanie wizyty apostolskiej w Siedlcach św. Jana Pawła II...

Czytaj więcej

Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe organizuje w listopadzie 2020 r.  wyjazd do Rwandy...

Czytaj więcej

Instytut Teologiczny w Siedlcach oferuje studia podyplomowe z teologii...

Czytaj więcej