Warunki przetargu

Siedlanów, dnia 24 stycznia 2019 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na termomodernizację Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie,
gm. Radzyń Podlaski

W związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja Domu Ewangelizacyjnego
w Siedlanowie, gm. Radzyń Podlaski
”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, Kuria Diecezjalna Siedlecka zaprasza do złożenia oferty na realizację robót budowlanych w następującym zakresie:

  1. pompy ciepła i kotły,
  2. wentylację mechaniczną,
  3. wymianę zaworów termostatycznych grzejnikowych,
  4. izolacje na c.w.u. – uzupełnienie,
  5. wymianę oświetlenia na LED,
  6. docieplenie stropodachu,
  7. wymianę stolarki,
  8. instalację fotowoltaiczną.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia wraz ze specyfikacją warunków zamówienia zawiera Zapytanie ofertowe  wraz z załącznikami, które jest dostępne poniżej (link):

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1: Projekt budowlany – technologia gazowych pomp ciepła

Załącznik nr 2: Projekt budowlany – instalacja zbiornika na gaz płynny

Załącznik nr 3: Projekt budowlany – konstrukcja wsporcza pod zbiornik gazu

Załącznik nr 4: Audyt energetyczny i obmiar cz. 1

Załącznik nr 5: Audyt energetyczny cz. 2

Załącznik nr 6: Instalacja PV – opis techniczny

Załącznik nr 7: Oświadczenie – wykaz robót

Załącznik nr 8: Oświadczenie – wykaz osób

Załącznik nr 9: Formularz oferty

Załącznik nr 10: Projekt umowy

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: ks. Grzegorz Koc, e-mail: koc5@o2.pl, adres pocztowy: Siedlanów 60, 21-300 Radzyń Podlaski. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Kuria Diecezjalna Siedlecka (kancelaria), ul. Piłsudskiego 62, 06-110 Siedlce w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku do godz. 12:00. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 12:15
w siedzibie Zamawiającego. Wyniki niniejszego postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej: diecezja.siedlce.pl/
 oraz na stronie internetowej Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie: siedlanow.pl/.

Ks. Grzegorz Koc

dyrektor Domu Pielgrzymkowo-Rekolekcyjnego

w Siedlanowie.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: