Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w związku z akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy #Stop LGBT

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w związku z akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy #Stop LGBT

 

W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Kurii Diecezjalnej Siedleckiej przez przedstawicieli mediów oraz osoby prywatne, związanymi z akcją zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy #Stop LGBT, pragnę poinformować, iż Biskup Siedlecki w stosunku do środowisk LGBT kieruje się „Stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+” z dn. 28 sierpnia 2020 roku. W dokumencie tym w nr. 20 zawarta jest stwierdzenie, że „w ciągu dwóch tysiącleci głoszenia Ewangelii Kościół dał już wielokrotnie świadectwo, że jest profetycznym <<znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej>> (Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Rzym 1965 nr 76; dalej KDK) i w efekcie prawda o człowieku, której uczy jest gwarantem jego osobowej godności i warunkuje wyzwalającą go wolność stojącą u podstaw sprawiedliwego porządku społecznego. <<Prawda ta i wolność albo istnieją razem, albo też razem giną>> (Jan Paweł II. Encyklika Fides et ratio. Rzym 1998 nr 90). Dla powyższych racji Kościół z jednej strony nie boi się głosić obowiązku poszanowania godności osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+, a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą, a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz form aktywności ruchów LGBT+ pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów.” Wskazanie powyższe w pełni oddaje zaangażowanie Kościoła Siedleckiego we wszelkie akcje, mające na celu poszanowanie osobowego charakteru każdego człowieka i ochronę przed niszczącymi ten charakter działaniami.

Biskup Siedlecki docenia i wspiera intencje zawarte w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, jednakże z powodu niemożności zapewnienia odpowiedniej liczby osób odpowiedzialnych za zbieranie podpisów pod wyżej wymienioną inicjatywą ustawodawczą oraz w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią nie przewiduje obligatoryjnego, instytucjonalnego zaangażowania się wszystkich parafii Diecezji Siedleckiej w tę akcję. Jednocześnie ksiądz biskup informuje, że księża proboszczowie, odpowiadając na inicjatywę wiernych zatroskanych o dobro wspólne, mogą zezwolić na zbierania podpisów w obrębie terenów przykościelnych w swoich parafiach, przy zachowaniu wszelkich sanitarnych obostrzeń, wskazanych przez służby państwowe, oraz przy zachowaniu postawy szacunku dla każdego człowieka.

Jednocześnie należy mieć nadzieję, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza #Stop LGBT wpisze się w realizację stanowiska zawartego we wspomnianym wyżej dokumencie Konferencji Episkopatu Polski: „U podstaw misji Kościoła znajduje się obowiązek świadczenia o prawdzie płynącej z Ewangelii i prawa Bożego. Ilekroć bowiem Kościół utwierdzałby człowieka w błędzie lub przymykałby swe oczy na jego zagubienie, zdradzałby swojego Mistrza, zdradzałby tegoż człowieka i zdradzałby sam siebie, gdyż <<człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa>>. Stąd też <<każde zagrożenie godności […] człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła […] i przynagla go, aby pełnił swą misję>> (odpowiednio Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. Rzym 1979 nr 14; Encyklika Evangelium vitae. Rzym 1995 nr 2, 3).”

 

Siedlce, 25 września 2020 r.

Ks. dr Jacek Sereda

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Kurii Diecezjalnej Siedleckiej